VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. I. Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkou Route 66 bar & restaurant v Liptovskom Mikuláši a jej klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa prevádzka zaväzuje k poskytnutiu služieb a klient k úhrade dohodnutej ceny. Právny vzťah medzi prevádzkou Route 66 bar &restaurant a klientom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne-záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, iba že by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením prevádzky. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre prevádzku  Route 66 bar & restaurant záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby alebo produktu.

Čl. II. Definícia pojmov

1. Route 66 bar & restaurant vo svojej prevádzke poskytuje služby a produkty, najmä v oblasti gastronómie, ktoré si zákazník môže objednať prostredníctvom vlastnej činnosti.

2. Zákazník je osoba so záujmom o službu alebo produkt.

3. Prevádzkovateľ:

S.K.-Liptov, s.r.o.
Belopotockého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36408654
IČ DPH: SK2020128297
Zapísaná v Obch.registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka 13910/L
ČÍSLO ÚČTU: SK73 1100 0000 0026 2171 4996
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX
majiteľ účtu: S.K.-Liptov, s.r.o.

Adresa prevádzky :
Route 66 bar & restaurant
Garbiarska 627
Liptovský Mikuláš

4. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná prevádzkou v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však služby v oblasti gastronómie.

5. Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

6. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

 

V Liptovskom Mikuláši 01.10.2002

zaregistrovať sa